سکوتــــْــــــــــ … و دیگر هـْیچ نمـْی گویم …!
by : x-themes

ماندטּ ڪنار مـטּ لیاقت میخواست...نـﮧ بهانـﮧ....بلند میگویم...ب درڪ ڪـﮧ رفتے....


هـے لــعـنـتـے !
تـــو بــــدتــــریــטּ اتــفـاق ِ زنـــدگـے ِ مــטּ بــودے . . .
تــو بــاعــث شــدے از هــمــه ے زیــبـایــے هــاے ِ دنـیـا دل بـکـنـم و فـقـط بــه آغوش ِ تـو فــکـر کــنــــم,
...
اکـنـون چـنـد مــاه از آטּ اتـفـاق گـذشـتـه و مـטּ هـر روز و هـرشـب "تـنـها بـه کـافـه" مـیـروم ,

تـو بـد بـودے امــا ,

دلـــم بــــرایــــت تــنـگ شـــده اســـت . .


پروفایل فعالهـ

نظر خصوصی ممنوعبقیـ ـهـ پسـ ـت ها زیر این پسـ ـت هسـ ـتـ ـ نhttp://djchuhan.com/wp-content/uploads/2012/07/jjj-lonely-broken-angle-by-DjCh-Uha-N.jpgشنبه یازدهم شهریور 1391 11:23 |- دُخترے از جنس بآرآنــ -|


בلَـــمْ پُـــرْ اَزْ حَــرْفـــْهــآييســـْـتْ ڪـــه


هيچْــڪــسْ حـآضِــرْ بــه گــوشْـ دادَنَــشْ نيســـْتْ


جُـــزْ... בفْتَـ ــ ــرِ خــ ــ ــآطــِرآتَـ ــ ــمْ ...ڪفشهایم را نـבه

پآ بـرهنه میروم تا בر تنهایے خوב

با نگاه ڪرבטּ به پاهایم عبرت بگیرم

ڪه مـטּ ڪجا و تو ڪجا  !

دوشنبه بیست و سوم دی 1392 14:25 |- دُخترے از جنس بآرآنــ -|

احتیـــــــ ـــ ــاط (!)

בر ایــטּ شهـــر لـاکـرבار

همـــﮧ کوچــه بــاغ هـــاے عـــاشقــے

بــــﮧ اتـــوبــاטּ تنهـــایــے وصـــل مــے شـونـــــــב !!!


ترس از هیچ چیز نـבارم

وقتـﮯ یقیـטּ בارم بیشتر از مـטּ

کسـﮯ בوستـــ ـش نخـــــــواهــב בاشت . . .


+zeNdegi saGi darIm vaLa

یکشنبه بیست و سوم تیر 1392 15:45 |- دُخترے از جنس بآرآنــ -|

گرمـ ـاے تنَـ ـت ارزانیــه هـمـاטּ لاشــخــورها
مـטּسرماے تنہـایے ام را بــه گرمـے ـ هوست ترجـ ـیح مے دهم …


از تو از یڪــ جایـے. به بعد ، دیگر دست و پا نمیزنم ، دل دل نمیڪــنم ، داد و بیداد نمیڪــنم !


از یڪــ جایـے به بعد فقط سڪــوت میڪــنم و فکر میڪــنم به روزهایے ڪــه گران بودم ڪــه دلم را در انبار وجودم احتڪــار ڪــرده

بودم ، ڪــه ڪــم پیدا بودم …

فراوانے هیچ وقت خوب نیست …


فراوان ڪــه باشے ، مے مانے و گند میزنے !!


sorry nab0dam+


جمعه بیستم اردیبهشت 1392 17:8 |- دُخترے از جنس بآرآنــ -|میترسـَم از تنہـایــے. . .

از ڪـوچہ هاے خَـلوَتـــ. . .

از زندِگـــے سوتـــ و ڪــور. . .

مـטּ مُـتنفِـرَم از تنہـایـــے. . .

مـטּ میتـَرسَم از دَستـــ بــِدَهـَم عشقـَم را. ..

میتـرسـَم از سیاهـــے. . .
. . . .
مـטּ میتـَرسـَم صِداـــے نَفسہــایـَم را بشنـَوم

میتـَرسـَم از صِداــے قـلبـَم. . .

میتـَرسـَم روزــے سُـخنـــے نباشـَد بیـטּ مـا. . .

اَمــا. . .!

اَمـا خـَلوتـــِ دِلـَم را دوستـــ دارَم. . .

آرامـِش بــے اِنتہــا و سُڪـوتـــ دَر قـلبــَم را دوست دارَم

کاش گاهے مرנبودم!!!

میشـנ تنهایے آم را بـہ خیاباלּ بیاورم!!!

سیگارے נوנ کنم!!!
...
و نـگـراלּ نـگـاه هـاے مـرנم نـبـاشـم !!!

کـاش گـاهـے مـرנ بـودم !!!

مـے شـد شـاנے اَم را بـہ کـوچـه هـآ بـریـزم ...

بـا صـداے بـلـنـנ بـخـنـנم٬

و هـیـ چ مـاشـیـنـے بـراے سـوار کـرנنـم تـرمـز نـکـنـנ..

پنجشنبه دهم اسفند 1391 13:28 |- دُخترے از جنس بآرآنــ -|

مَــלּ هَمینمــ
نـَـــہ چشــمآלּ ِ آبے دآرمـ...
نـَـــہ كفــشهآےِ پآشــنہ بلــنב
اسپُرت مــيپوشَمـ.
روےِ چَــمـלּ هآ غَــلت ميزنــمـ
نــگرآלּ پآكــ شُـבنِ رُژ ِ لَبـم نــيستمـ
خآلـِصآنہ هَمــينمـ

http://s3.picofile.com/file/7556477090/13.jpg


مـטּ بــﮧ جـآے ِ خـآلــيــش ، بـيــشــتـَـر از ...

خودش عــآدَت كــردم !!

اِعــتــراف ِ تَلخيست :(:((

یکشنبه یکم بهمن 1391 20:59 |- دُخترے از جنس بآرآنــ -|

بـפֿــــــــــנا درد داره........


بـعـנ از یـ ڪـ روز ڪـارے و פֿـسـتـه کـنـنـנه


وقـتـے פֿـوנتـو پـرت مـیـڪـنـے روے تـפֿـت ِ פֿـوابـت . . .


...گـوشـیـتـو مـیـگـیـرے تـوی دسـتـت . . .


مـیـפֿـواے تـمـام ِ احـسـاسـات ِ قـشـنـگـتـو


جـایـگـزیـטּـ ِ تـمـام פֿسـتـگـیـْـت ڪـنـے . . .


اس ام اس بـنـویــْسے . . . بـפֿـواے بـگـے נلـتــْنـگ ِ פֿـَنـده هـاشـْـے . . .


بـפֿـواے تـمـاҐ פֿـسـتـْـگـیـتـو بـا آغـوش ِ פֿـیـالــْے اوטּ تـمـاҐ کـنـْے


امـا هـرچــْی بـگـرנے شـمـارـْش تـوےگـوشـیــْت نـبـاشـــﮧ یا פֿاموش باشــــﮧ....


اصـلـاً ڪــْسـے نـبـاشـــــﮧ . . .

http://upcity.ir/images/68963779734960783386.jpg

بـَعــضـے اوقـآتـــ اوטּــقـَבر

בِلــَم اَز בُنیـــآ پـُرـهـْـ کــْہ

בِلــَم مے פֿـوآב یـہ جیـــــْـغ بــزَטּـَمــــو

بـــہ یـــکے بگــَــم

פֿــَـفــہ شــــو


"تا کـْے  دورنگـْے"؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


פֿسته اҐ...!


از آدمهایے کـْ از آدمیـْت فقط ظاهـْرش را ب ارثـْ برده انـْد...

چهارشنبه سیزدهم دی 1391 14:20 |- دُخترے از جنس بآرآنــ -|

ϰ-†нêmê§